Договор публичной оферты
Pink&Purple School
Договір публічної оферти про надання послуг

Договір публічної оферти про надання послуг

1. Загальні положення.
1.1. Фізична особа-підприємець «Ізотова Марія Андріївна», в особі Ізотової Марії Андріївни, надалі іменована як - "Виконавець", що діє згідно виписки з ЄДРПОУ, публікує цю публічну оферту про надання послуг.
1.2. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://purple.school/newyearparty, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов'язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Оплата Клієнтом послуги Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.
1.3. У цій оферті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
«Клієнт» - фізична особа, що уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в договорі.

«Оферта» - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг (далі - «договір») на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

«Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов оферти.


2. Предмет договору.
2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання по організації і проведенню занять з навчання Клієнта танців та пов'язаних з цим культурно-мистецьких заходів за участю Клієнта, умови яких наведені на сайті, що вказаний у п.1.2 цього Договору (далі - послуга).
2.2. До послуги може включатися, але не обмежується, презентація на проекторі, майстер клас, показові виступи, змагання танцівників тощо.

3. Обов'язки та права сторін.
3.1. Виконавець зобов'язується:
3.1.1. Надавати Клієнту послугу відповідно до цього договору.
3.1.2. Забезпечити послугу звуковідтворювальним обладнанням, музичним супроводом, місцем для переодягання, освітленим приміщенням тощо.
3.2. Клієнт зобов'язується:
3.2.1. Оплатити послугу на умовах, встановлених цим договором.
3.2.2. Самостійно нести відповідальність за стан свого здоров'я, його відповідність послузі, що надається Виконавцем і можливу шкоду для здоров'я, загострення захворювань внаслідок надання послуги. Явкою на послугу Клієнт безумовно підтверджує, що стан його здоров'я відповідає умовам надання послуги.
3.2.3. Клієнт розуміє, що послугу надають професійні хореографи, які мають належний рівень хореографічної підготовки і стан здоров'я.
3.2.4. Дотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил, заборон, часу відвідування та інших умов надання послуги.
3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Не допускати Клієнта до отримання послуги, в разі якщо Клієнтом не пред'явлено Виконавцю підтвердження їх оплати (квитанцію про оплату, чек, інший розрахунковий документ) і у Виконавця відсутні достатні докази щодо підтвердження такої оплати.
3.3.2. Відмовити в наданні послуги Клієнту без пояснення причин, повернувши Клієнту сплачені гроші.
3.3.3. У разі необхідності вносити зміни в порядок, час, терміни надання послуги та їх наповнення. Про внесені зміни Виконавець повідомляє Клієнта за допомогою розміщення відповідного оголошення загальнодоступним для огляду способом в місці надання послуги і (або) на сайті Виконавця або шляхом направлення відповідного повідомлення.
3.3.4. Повністю або частково перервати надання послуги за цим Договором у разі виникнення обставин, наслідком яких є загроза життю і здоров'ю Клієнта.
3.3.5. Відмовитися від виконання цього договору повністю або частково у разі невиконання Клієнтом своїх обов'язків.
3.3.6. Не здійснювати продаж послуги, якщо відсутні вільні місця на заняття.
3.4. Клієнт має право:
3.4.1. Користуватися послугою Виконавця у відповідності до цього договору.
3.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про послугу із сайту, що вказаний у п.1.2 цього Договору.

4. Порядок і умови надання послуги.
4.1. Місце надання послуги - м.Київ, вул.Коновальця (Щорса), 44-а або м.Київ, вул.Саперне поле, 12.
4.2. Оплата послуги за цим договором (акцепт) здійснюється Клієнтом в порядку попередньої оплати (у формі придбання вхідного квитка), через платіжні термінали, на банківський рахунок (картку), через платіжний сервіс LiqPay, в готівковій формі у місці надання послуги. Придбання в готівковій формі у місці надання послуги відбувається за наявності вільних місць на заняття, що підтверджується менеджером Виконавця. Оплата послуги (вхідний квиток) не може бути переданий третій особі.
4.3. Отримання оплати підтверджується менеджером Виконавця, що надає право Клієнту на відвідування заняття.
4.4. В разі неможливості Клієнтом відвідати заняття (отримати послугу) з будь-яких причин, вартість послуги не повертається. При цьому, послуга вважається наданою в повній мірі, а Клієнт не може висувати Виконавцю будь-які претензії щодо такої послуги.
4.5. Вартість оплаченої послуги повертається Клієнту в разі відміни або перенесення заняття Виконавцем на іншу дату.
4.6. Перед початком послуги Клієнт пред'являє документ, що підтверджує оплату послуги (квиток) та дає право на її отримання.
4.7. На послугу не допускаються особи в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.
4.8. Під час надання послуги забороняється:
- використання мобільних телефонів, інших пристроїв, якщо вони відволікають інших учасників;
- розміщувати будь-які рекламні акції, матеріали, проводити опитування та розповсюджувати товари;
- користуватись музичною та іншою технічною апаратурою Виконавця;
- залишати свої костюми або реквізити на локації Виконавця;
- приводити дітей;
- приносити алкоголь, вживати наркотики, лаятися;
- виносити або псувати майно Виконавця;
- вживати їжу в роздягальнях, смітити, бруднити підлогу;
- заходити на локацію до призначеного часу (без попереднього узгодження);
- проводити приватну фото, відео-зйомку заняття;
- використовувати душові для змиву блискіток, великих елементів боді-арту, тощо.
4.9. Під час надання послуги Клієнт зобов'язаний дотримуватися чистоти і порядку, шанобливо спілкуватися з іншими учасниками послуги.
4.10. Клієнт зобов'язаний виконувати танцювальні, акробатичні елементи і інші вправи (якщо такі передбачено послугою) тільки під керівництвом і наглядом представника Виконавця.
4.11. Відсутність письмових претензій майнового характеру з боку Клієнта по закінченню наданої послуги вважається підтвердженням того, що послуга Виконавцем надана у повному обсязі та якісно і Клієнт з цим погоджується. У разі, якщо Клієнт не звернувся до Виконавця з проханням надати Акт наданих послуг протягом 2 днів з дня закінчення надання послуги, Акт наданих послуг вважається прийнятий Клієнтом, а послуга – надана в повному обсязі та належної якості.

5. Відповідальність сторін.
5.1. Виконавець не несе відповідальності (клієнт з цим погоджується) за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Клієнта.
5.2. Клієнт повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і свої рухи (дії) під час заняття та погоджується з тим, що не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації матеріальної шкоди та шкоди, заподіяної його життю та здоров'ю.
5.3. У разі заподіяння Клієнтом шкоди майну Виконавця, третіх осіб Виконавець має право вимагати від Клієнта повного відшкодування такої шкоди. Підставою для відшкодування шкоди є акт про заподіяння шкоди, складений виконавцем за участю Клієнта, який повинен з'явитися для складання акта протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Виконавця. У разі неявки Клієнта в установлений термін, Виконавець має право скласти такий акт за участю третьої особи (в разі заподіяння шкоди майну третьої особи - за участю цієї особи і за участю стороннього третьої особи), і такий акт буде обов'язковим для Клієнта, як якщо б він був складений з його участю.
5.4. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнта.
5.5. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору та техніки безпеки, Виконавець залишає за собою право не допустити Клієнта до відвідування заняття (послуги) та розірвати даний договір в односторонньому порядку. При цьому, грошові кошти сплачені за послугу такому Клієнту не компенсуються.
5.6. При настанні обставин непереборної сили, що знаходяться поза розумним передбачення і контролю сторін цього договору, сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, які повинні були бути виконані в період дії таких обставин.

6. Термін дії оферти та зміна умов оферти.
6.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування в мережі Інтернет на сайті, що вказаний у п.1.2 цього Договору і діє до її відкликання.
6.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови оферти і / або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в оферту, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції оферти в мережі Інтернет на сайті, що вказаний у п.1.2 цього Договору. Оферта вважається відкликаною з моменту видалення її публікації в мережі Інтернет з сайту, що вказаний у п.1.2 цього Договору.
6.3. З моменту вступу в силу Договору з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.
6.4. У разі незгоди Клієнта з внесеними змінами і доповненнями, останній має право розірвати Договір, попередивши про письмово це Виконавця.
6.5. У разі відсутності письмового повідомлення Клієнта про розірвання Договору в зв'язку з незгодою з внесеними змінами і доповненнями, вираженого протягом 5 днів з моменту вступу нової редакції Договору в силу, Договір вважається чинним для Сторін в новій редакції.
6.6. Укладаючи цей Договір Клієнт підтверджує, що йому надана і зрозуміла вся інформація, що стосується надання послуги за цим Договором.

7. Термін дії, зміна і розірвання договору.
7.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту розірвання Договору або виконання сторонами своїх обов'язків.
7.2. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, письмово повідомивши Клієнта не менше ніж за 5 (п'ять) днів до передбачуваної дати відмови від виконання договору. При цьому датою повідомлення вважається дата передачі повідомлення Виконавцем у поштове відділення зв'язку або електронно-технічними засобами. Договір вважається розірваним з моменту належним чином оформленої Виконавцем відмови від виконання договору.

8. Додаткові умови.
8.1. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
8.2. Клієнт підтверджує, що не має медичних протипоказань для занять танцями, до фізичних навантажень чи займання спортом тощо.
8.3. Клієнт підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Клієнта: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону країни «Про захист персональних даних».
8.4. Виконавець буде здійснювати збір та накопичення персональних даних Клієнта на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в базу даних Виконавця.
8.5. Виконавець інформує, що в школі танців може здійснюватися відео спостереження та фотографування процесу, на які Клієнт дає беззаперечну згоду. Результати фото та відео зйомки використовуються Виконавцем на власний розсуд, з правом тиражування та розповсюдження, в тому числі в соціальних мережах та на Інтернет-сторінці Виконавця.

9. Реквізити Виконавця:
ФОП Ізотова Марія Андріївна
02002, м.Київ, вул.Туманяна, 8, кв.22
ІПН 3348607885
п/р 26001056110782
IBAN UA883807750000026001056110782
в АТ КБ «ПриватБанк».
МФО: 380775
Телефон – 044 300 11 44
Made on
Tilda